Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi
Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi
1 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE KARGOYA TESLİM
Bil­gi tek­no­lo­ji­le­rin­de ya­şa­nan çar­pı­cıgelişmelerküreselleşmenin hız­la ya­yıl­ma­sı vb. makro değişimle­rin et­ki­le­ri her yer­de ol­du­ğu gi­bi mik­ro dü­zey­de ya­ni arz eden­ler­le ta­lep eden­le­rin bir ara­ya gel­di­ği pa­zar­lar­da da görülmek­te­dir. Ta­lep eden­le­rin deği­şen ve ar­tan is­tek ve ihtiyaçla­rı arz eden­le­rin sundukla­rı ürün­le­rin/hiz­met­le­rin çe­şit­li­li­ği­nin art­ma­sı ve gi­de­rek bir­bi­ri­ne ben­ze­me­le­ri geç­miş­le kı­yas­lan­dı­ğın­da pa­zar­la­rın çok daha yo­ğun bir re­ka­be­te sah­ne olma­sı so­nu­cu­nu do­ğur­mak­ta­dır. Bu yo­ğun re­ka­bet or­ta­mın­da is­tek ve ih­ti­yaç­la­rı­nın anın­da karşılanması­nı bek­le­yen karşılanma­dı­ğı tak­dir­de fark­lı alter­na­tif­le­re yö­nel­me lük­sü­ne sahip olan tü­ke­ti­ci­ler/müş­te­ri­ler kar­şı­sın­da­ki iş­let­me­le­rin işi ise her ge­çen gün da­ha da zorlaşmak­ta­dır. Bah­se­di­len günümüz yo­ğun re­ka­bet or­ta­mın­da iş­let­me­ler müş­te­ri­le­ri­nin cüzdanla­rın­dan ala­bi­le­cek­le­ri payı art­tır­ma ça­ba­sı içindedirler. Baş­ka bir ifa­dey­le iş­let­me­ler fark­lı mar­ka/ürün seçenek­le­ri kar­şı­sın­da ka­rar­sız du­rum­da ka­la­bi­len müş­te­ri­le­ri kendi ürün­le­ri­ne/mar­ka­la­rı­na çekebil­mek is­te­mek­te­dir­ler. Bu­nu ba­şa­ra­bil­mek ve çe­tin re­ka­bet koşul­la­rın­da ra­kip­le­ri­nin önü­ne ge­çe­bil­mek için iş­let­me­le­rin farklı ve ye­ni araç­la­ra gereksinim­le­ri bu­lun­mak­ta­dır. Günü­müz­de iş­let­me­le­rin bu ihtiyacı­na ce­vap ve­re­bi­le­cek en et­ki­li araç­lar­dan bi­ri ola­rak orta­ya sa­tış ge­liş­tir­me faaliyetleri çık­mak­ta­dır. Sa­tış ge­liş­tir­me fa­ali­yet­le­ri müşterile­ri anın­da sa­tın al­ma­ya teş­vik et­me­le­ri ve di­ğer tutundurma kar­ma­sı bileşenle­riy­le bü­tün­le­şik bir şekil­de kullanıldığın­da etkinlikle­ri­nin art­ma­sı se­be­biy­le iş­let­me­ler açısın­dan bü­yük önem taşımaktadırlar.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
  • Basım Yılı:
  • Baskı:1
  • Sayfa Sayısı:160
  • Kağıt Türü:Kitap Kağıdı
  • Ebat:16,2 x 23,5
  • Dil:Türkçe
  • Cilt Durumu:Karton Kapak
  • ISBN-10:6053772705
ÜRÜN KATEGORİLERİ
YORUM YAPIN
Yorum Başlığı:
Yorumunuz*:
Bu ürünle ilgili bize iletmek istediğiniz her hangi bir hata mevcut ise aşağıdaki formdan gönderebilirsiniz.
Bildirdiğiniz hata tarafımızdan düzeltilince e-posta ile bilgilendirileceksiniz.
Hata detayı:
%16 İNDİRİMLİ
SATIŞ FİYATI : 14,38 TL
LİSTE FİYATI : 17,13 TL
Alış-verişlerinizde kredi kartı haricinde banka havalesi, posta çeki havalesi ya da kapıda ödeme seçenekleriyle ödeme yapabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için Yardım sayfasına bakabilirsiniz.
Taksit anlaşmamız bulunan kredi kartları
Hesabım  |   Favori Listem  |   Sipariş Takibi  |   Yardım  |   Bize Ulaşın  |        
Biçkiyurdu Sokak No: 1/2 - Cağaloğlu / Fatih / İstanbul / Türkiye   Telefon : 0 (212) 522 31 52   Faks : 0 (212) 522 31 54  
E-Posta : destek@kitapstore.com
© 2001 - 2019 KitapStore.com Tüm Hakları Saklıdır