Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku Cilt V - Yargı Kararları
Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku Cilt V - Yargı Kararları
4 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE KARGOYA TESLİM
Kısa süre önce TTK Şerhi Cilt IV olarak yayınlanan sigorta hukuku ile ilgili bazı yargı kararları ve bunlar hakkındaki yorumlarımızı içeren çalışmanın devamı olarak bu sefer Cilt IV sigorta hukuku ile ilgilenenlerin takdirlerine sunuyoruz.
Bu ciltte yalnızca Yargıtay kararları değil bazı Bölge Adliye Mahkemesi kararları ile diğer yargı kararları ile ilgili yorumlar yer almaktadır.(ÖNSÖZDEN)İÇİNDEKİLERAlkollü sürücünün sebep olduğu (tek taraflı) kaza sonucu araçta hatır taşıması kapsamında yolculuk yapmakta olan bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine onun yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı ödeyen sigortacının sigorta ettirene yönelttiği rücu istemiDavacı ZTS poliçesini düzenlemiş olan sigortacının "alkollü sürücünün kaza sonrasında kaza yerini terk etmiş olduğu ve sürücü değişikliği yapılmış bulunduğu" olgularını ileri sürerek sigorta ettiren araç işleteni aleyhine açtığı rücu davasıDavacı (kasko sigortası yaptırmış olan) sigorta ettiren tarafından davalı sigortacının aracın trafik kazası sonucu çıkan yangında önemli bir hasara uğraması ertesinde uğranılan zarar konusunda "mutabakatname" imzalamış olmasına ve sigorta ettirenden aracın hurdaya çıkarılması için vekalet almış bulunmasına rağmen daha sonra kazanın bildirilen şekilde gerçekleşmediği savıyla ödeme yapmaktan kaçınmasıDavacının aracı için ZTS poliçesini düzenleyen ve kasko sigortası yapmış olan davalı sigortacının o aracın karıştığı trafik kazası sonrasında düzenlenen kaza tespit tutanağının geçersiz olduğu kazanın belirtilen yer ve şekilde olmadığı gerekçeleriyle ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesiKasko sigortasına konu araçla yapılan tek taraflı kazası sonrasında sigorta teminatından yararlanmak amacıyla sürücü değişikliği yapıldığı savının nasıl kanıtlanması gerektiği- sigortacıya kaza hakkında yapılan bildirimin gerçeğe uygun olmadığı anlaşılırsa sonucun ne olacağıKasko sigortalı aracın kaza yapmasından sonra kaza tutanağının sürücünün yokluğunda düzenlenmiş bulunması Sigortacı tarafından tazmini istenen araç hasarının "sürücünün kaza yerinden ayrılmış olması dolayısıyla kuşkulu olduğu" gerekçesi öne sürülerek ödenmemesiSürücünün kasko sigortalı araç ile yaptığı kazadan sonra olay yerinden ayrılmasıTam hasara uğrayan ("pert" olan) kasko sigortalı aracın hurdasının kendisinde bırakılması veya bu hurda üzerindeki mülkiyetin sigortacıya devri konusunda sigorta ettirenin seçimlik hakkıDevlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası poliçesine dayalı tazminat istemine uygulanacak zamanaşımıZorunlu Trafik Sigortası (ZTS) poliçesini düzenleyen sigorta şirketinin trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin desteğinden yoksun kalan mirasçılarına tazminat ödemesi ertesinde sürücünün kazaya kusurlu ve alkollü olarak sebep olduğu gerekçesiyle sigorta ettiren işletene yönelttiği geri alma istemine uygulanacak zamanaşımıBitkisel ürün sigortasında sigorta parası (tazminatı) alacağının muaccel olma anı- Sigorta ettirene bir kısım primin geri verilmesi sonrasında sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğü altında olduğu belirlenince tazminat borcundan geri verilen prim tutarının indirilmesinin gerekip gerekmeyeceğiYük taşıma sigortasında sigorta ettirenin sözleşme öncesinde sigortacıya bilgi verme görevi ve sigortacının da sigorta ettirene sigorta hakkında bilgi aktarma (aydınlatma = bilgilendirme) yükümlülüğüDavalı sigortacı tarafından sigortalanması öncesinde başka bir sigorta şirketi tarafından sigortalanmış olan aracın bu önceki sigorta sürdüğü sırada karıştığı kaza sebebiyle pert (tam hasar) işlemine tabi tutulmuş bulunması- Tacir olan davacı sigorta ettirenin önceki sigortayı yaptıran kişiden aracı satın alırken bunun evvelce pert edildiğini bilmese dahi bu aracı sigorta ettirdiği sırada daha önce gerçekleştirilen pert işlemini saptamış ve sigortacıya haber vermiş olmasının gerekip gerekmediğiZorunlu Trafik Sigortası (ZTS) poliçesini düzenlemiş olan sigortacının trafik kazasında zarar görmüş bulunan kişiye ödeme yaptıktan sonra kazanın alkollü sürücünün tek taraflı kusuru sonucunda meydana gelmiş olduğu savıyla işleten aleyhine icra takibi başlatması- Davalının kendisinin işleten olmadığı yolundaki savunmasıZorunlu Trafik Sigortası (ZTS) poliçesini düzenlemiş olan sigortacının trafik kazasında zarar görmüş bulunan kişiye ödeme yaptıktan sonra kazanın dava dışı alkollü sürücünün tek taraflı kusuru sonucunda meydana gelmiş olduğu savıyla icra takibi başlatması- Davalının aracı çok önce haricen sattığı bu sebeple kendisinin işleten olmadığı yolundaki savunmasıKasko sigortası konusu aracın anahtarının bırakıldığı masa üzerinden alınarak gerçekleştirilen araç hırsızlığı- Sigorta sözleşmesindeki "anahtar kullanılarak araç çalınması" klozu uyarınca çalan kişinin yönetiminde olduğu sırada aracın yaptığı kazanın sigorta teminatı dışında kalması- Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğüne uymamasının sonucu- 2011 sayılı TTK hükümlerinin olaya uygulanmasının mümkün görülüp görülmeyeceğiAcente tarafından davalıya ait kamyon için yapıldığı ileri sürülen ZTS ve kasko sigortası poliçelerinin primlerine yönelik olarak başlatılan icra takibine davalının "poliçelerden haberi olmadığı" gerekçesiyle itiraz etmesi üzerine açılan itirazın iptali davasında anılan sigorta sözleşmelerinin yapıldığının davacı tarafından nasıl kanıtlanabileceğiKasko sigortası konusu aracın yolda seyir halinde iken bir köpeğe çarpması sonrasında sürücünün motoru hemen durdurmaması yüzünden zararın artması- ikame araç teminatı- sigorta parası (tazminatı) alacağına işletilecek faizÇiftlik hayvanları sigortasında sigorta şirketi tarafından görevlendirilen eksperin hayvanın gebe kalamadığı hakkındaki yanlış belirlemesi sebebiyle kesime gönderilmesinden kaynaklanan istem eksperin hatasından sigorta şirketinin sorumlu olup olmayacağıKasko sigortasında sigorta konusu aracın tek taraflı trafik kazası sonucunda hasarlanması davalı sigortacının sigorta tazminatını ödeme borcunun ne zaman muaccel hale geleceği ve temerrüt faizinin hangi tarihten başlayarak işletileceğiKısmi hasar üzerine sigortacının sözleşmeyi feshetmesi- Feshin rizikonun ağırlaşmış olduğu gerekçesine dayandırılmasının mümkün olup olmadığıKasko sigortasında aracın hasarlanmasına veya değerini tümüyle yitirmesine yol açan kazanın kısmen "taşıma sınırının aşılmasından" kısmen de başka sebepten kaynaklanması halinde ödenecek tazminatta indirim yapılmasının mümkün görülüp görülmeyeceğiTekne sigortasında sigortacının yalıya çarparak tam hasarlı duruma gelen sigorta konusu deniz aracı için tazminat ödemeyi "kaptanın özen borcunu yerine getirmediği" gerekçesiyle kabul etmemesiKasko sigortasında prim tutarının tamamı için acenteye iki adet çek verilmiş olması- Sigorta konusu aracın başkasına devri üzerine sigorta ettirenin gün esasına göre primin geri verilmesini istemesi- Sigortacının ilk prim ödenmediği için sigorta sözleşmesinin cayma sebebiyle geriye etkili olarak ortadan kalkmış olduğunu savunmasıİlk primin rizikodan sonra ödenmesi halinde sigortacının sorumlu olup olmayacağıSigorta primlerinin üçüncü bir kişinin kredi kartından tahsil edilmesinde sigortacının ihmal göstermesi ve bu arada rizikonun meydana gelmesiGrup sigortasında hayatı üzerine sigorta yapılmış olan kredi müşterisinin sağlık durumu hakkında sözleşme öncesinde eksik ve yanlış bilgi vermiş olması; gerçekleşen riziko ile yanlış ve/veya eksik bildirilen husus arasında bağlantı (sebep-sonuç ilişkisi) olup olmadığıKasko sigortasına konu olan aracın sürücüsünün kaza yerinden ayrılmış olması ilk derece mahkemesince bu durumda kanıt yükünün davalı sigortacıya geçtiğinin kabul edilmesi Yargıtay tarafından ise sürücünün tek taraflı kusuruyla yaptıı kazaya alkol etkisi altında sebep olduğunun davalı sigortacı tarafından kanıtlanması gerektiğinin benimsenmesiİşveren sorumluluğu sigortasında iş kazası sebebiyle zarar gören çalışan tarafından sigorta ettiren işveren aleyhine açılan davada işleyen faizden sigortacının sorumluluğuİşveren sorumluluğu sigortasında iş kazası sebebiyle zarar gören çalışan tarafından sigorta ettiren işveren aleyhine açılan davada işleyen faizden sigortacının sorumluluğuKasko sigortasında sigorta ettirenin riziko gerçekleştikten sonraki safhada sigortacıya rizikonun gerçekleştiğine ilişkin belgeleri zamanında vermemesi ve gerçekleşen rizikoya ilişkin inceleme yapma izni vermemesi sigorta ettirenin kendi yaptığı onarım sırasında "çıkma parça" kullandığı halde orijinal parça için istemde bulunmasıGece vakti köpeğe çarpma sonrasında aracın motorunun durdurulmamasının kasko sigortası uyarınca ödenecek tazminatta indirim yapılmasını gerektirip gerektirmeyeceği belirsiz alacak davası olarak ileri sürülen istemin ıslah edilen kısmı yönünden zamanaşımının söz konusu olup olmayacağıKoruma önlemlerinden kaynaklanan giderlerin sigortacıdan istenmesi- 1956 tarihli (önceki) TTK ile 2011 tarihli (şu an yürürlükteki) TTK hükümlerinden hangisinin hangi koşulların varlığı halinde uygulanacağıKiralık araçla karayolunda seyrederken köpeğe çarpan sürücünün yola devam etmesi sonucunda hasarın büyüdüğü ve bu durumun sigorta teminatı kapsamında olmadığı savunmasıSigorta sözleşmesindeki "araç sahibi tüzel kişiliğin faaliyet konusunda araç kiralama mevcut olduğu takdirde belirli kişiler dışındaki sürücüler tarafından aracın kullanılması sırasında meydana gelen zararlar için %50 muafiyet uygulanacağı" klozuHasarlanan kasko sigortası konusu dorsenin (römork) geç onarılması ve bu sebeple sigorta ettirenin dorseyi kullanamamaktan dolayı kayba uğraması- Sigorta sözleşmesinde iş durması klozunun mevcut olması ancak bu teminat için özel bir limit kararlaştırılmış bulunmasıKasko sigortalı araç için düzenlenen sigorta poliçesi üzerinde "dain-i mürtehin" kaydının bulunması; dain-i mürtehin bankanın sigorta ettirenden olan alacağı hakkında çelişkili açıklamalar yapmasıSigorta ettiren tarafından gerçekleşen riziko sebebiyle tazminat alacağı doğduğu savıyla sigortacıya karşı açılan sigorta parasının tahsiline yönelik davaya rehinli alacaklının "rehin hakkına halel gelmemek üzere" onay vermiş olmasıDavacının aracının kapısına tek taraflı kusur ile zarar verilmesi üzerine araç maliki tarafından zarardan sorumlu aracın işleteni ve sürücüsü aleyhine açılan değer kaybının giderilmesi istemli davanın rehin alacaklısı banka davaya onay vermediği için reddedilmesiDain-i mürtehin kaydı bulunan hayat sigortası uyarınca yapılacak sigorta bedeli ödemelerinde ilk derece mahkemesi tarafından dain-i mürtehin bankanın bakiye kredi alacağı olup olmadığı ve davaya onayının bulunup bulunmadığı araştırılmaksızın sigortalının mirasçılarına ödeme yapılması yönünde karar verilmiş olmasıDain-i mürtehin kaydı bulunan hayat sigortası uyarınca yapılacak sigorta bedeli ödemelerinde ilk derece mahkemesi tarafından dain-i mürtehin bankanın bakiye kredi alacağı olup olmadığı ve davaya onayının bulunup bulunmadığı araştırılmaksızın sigortalının mirasçılarına ödeme yapılması yönünde karar verilmiş olmasıTrafik kazasında zarar gören (üzerinde başkası lehine rehin kurulmuş olan) motosikletin malikinin kazaya sebep olan diğer araç için ZTS poliçesi düzenleyen trafik sorumluluğu sigortacısına yönelttiği davada rehin alacaklısı tarafından davaya "rehinle temin edilen alacağın bakiyesinin kendisine ödenmesi şartıyla" onay verilmesi Rehin konusu malın zarar görmesi üzerine malikin zarardan sorumlu kişinin sorumluluk sigortacısına yönelttiği talepte rehin alacaklısının onayının gerekli olup olmadığıDASK poliçesine konu olan taşınmazda deprem nedeniyle meydana gelen zarar bakiyesinin sigorta ettiren mal sahibine ödenmesine yönelik davada o taşınmaz üzerinde rehin hakkı bulunan kişiden alınan (ve şartlı olduğu için geçerli sayılmayan) onayTarım sigortasında poliçeye sigorta aracısı olarak hareket eden kooperatif lehine dain-i mürtehin kaydı konulmuş olmasıTarım sigortasında poliçede yazılı olan dain-i mürtehin kaydı sebebiyle sigorta ettirenin sigorta tazminatı ödenmesine karar verilmesi istemiyle açtığı davaya dain-i mürtehinin onay vermesiTarım sigortasında sigorta ettirenin sigorta güvencesi sağlamış olan kuruma dava açması halinde poliçede dain-i mürtehin olarak belirtilen kişiden onay alınmasıKredi bağlantılı hayat sigortasında poliçe üzerindeki "dain-i mürtehin" kaydı- Dain-i mürtehin tarafından davaya onay verilmesiDevlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası poliçesindeki "dain-i mürtehin" kaydı Dain-i mürtehinin davaya onay vermesiKasko sigortası ile sigorta koruması altına alınmış olan aracın pert haline gelmesi (tam hasara uğraması) üzerine poliçede dain-i mürtehin olarak belirtilen kişinin sigorta tazminatını dava yoluyla talep etmesiİkinci deprem rizikosunun gerçekleşmesinden sonra yapının yıkım kararı verilecek ölçüde hasara uğradığı savıyla sigortacı aleyhine açılan davada sigortacının zararın 17 gün önce meydana gelen ilk depremde oluştuğu savunmasında bulunmasıYangın sigortası ile sigorta koruması altına alınmış olan işyerinde yangından zarar gören makineler hakkında eksik sigorta uygulamasının hangi koşullarla yapılacağıSigortacının ileri sürdüğü eksik sigorta savunması değerlendirilirken hangi tarihin belirleyici olacağıMotorlu aracın yol açtığı zararlardan araç işleteni kusurlu sürücü ve araç işleteninin sorumluluk sigortacısının müteselsil olarak sorumlu bulunmasıYol kusurundan kaynaklanan zararların tazmini isteminin adli yargıda mı yoksa yönetsel yargıda mı görüleceğiDavacı sigortacının yasal haleflik hakkına dayalı olarak açmış bulunduğu rücu davasında üçüncü kişi davalının sorumlu olmadığının saptanması olasılığında sigorta ettirenin riziko ağırlaşmasına yol açmış sayılıp sayılamayacağıTrafik kazasının zarar görenin karşılık kusuru mevcut olsa dahi yalnızca sürücünün alkol etkisi altında olmasından kaynaklanmış sayılıp sayılmayacağıSigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davasına hangi mahkemede bakılması gerektiğiSigortacının yasal halef sıfatıyla açtığı rücu davasına hangi mahkemede bakılması gerektiğiSağlık giderleri için sigorta koruması sağlamış olan davacı sigortacının sigorta ettirenin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumundan (BAĞ-KUR)dan yasal haleflik hakkına dayanarak istemde bulunup bulunamayacağıSağlık giderleri için sigorta koruması sağlamış olan davacı sigortacının sigorta ettiren için ödemiş olduğu sağlık giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yasal haleflik hakkına dayanarak istemesiSağlık giderleri için sigorta koruması sağlamış olan davacı sigortacının sigorta ettiren için ödemiş olduğu sağlık giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yasal haleflik hakkına dayanarak istemesiYargıtay Hukuk Genel Kurulunun (HGK) 04.11.2015 Tarihli "Yol Kusuru Halinde Hangi Yargı Kolunun Görevli Olacağı" Hakkındaki Kararları
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
  • Basım Yılı:
  • Baskı:1
  • Sayfa Sayısı:504
  • Kağıt Türü:1. Hm. Kağıt
  • Ebat:16,5 x 23,5
  • Dil:Türkçe
  • Cilt Durumu:Ciltli
  • ISBN-10:9755449275
ÜRÜN KATEGORİLERİ
YORUM YAPIN
Yorum Başlığı:
Yorumunuz*:
Bu ürünle ilgili bize iletmek istediğiniz her hangi bir hata mevcut ise aşağıdaki formdan gönderebilirsiniz.
Bildirdiğiniz hata tarafımızdan düzeltilince e-posta ile bilgilendirileceksiniz.
Hata Detayı:
%14 İNDİRİM
SATIŞ FİYATI : 60,20 TL
LİSTE FİYATI : 70,00 TL
Alış-verişlerinizde kredi kartı haricinde banka havalesi, posta çeki havalesi ya da kapıda ödeme seçenekleriyle ödeme yapabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için Yardım sayfasına bakabilirsiniz.
Taksit anlaşmamız bulunan kredi kartları
Hesabım  |   Favori Listem  |   Sipariş Takibi  |   Yardım  |   Bize Ulaşın  |        
Biçkiyurdu Sokak No: 1/2 - Cağaloğlu / Fatih / İstanbul / Türkiye   Telefon : 0 (212) 522 31 52   Faks : 0 (212) 522 31 54  
E-Posta : destek@kitapstore.com
© 2019 KitapStore.com Tüm Hakları Saklıdır